Tomt, Harplinge
Risarp Attasgård 428, Harplinge
Stor högt belägen tomt där skog möter hav vid Harplinge
Här får du möjlighet att bygga hus efter eget huvud. Tomten är stor på ca 4 000 m2 och ligger med högt och ljust läge. Valfri byggnation!!
Vacker utsikt över ett böljande öppet åkerlandskap. OBS: Positivt förhansbesked på bygglov finns! Det finns även godkänt vattenprov och godkänd tillgång på grundvatten.
Bostäder i Harplinge-Risarp 6:1, Risarp Attasgård 428, Harplinge
Fastigheter i Harplinge-Risarp 6:1, Risarp Attasgård 428, Harplinge
Typ
Fastigheten Halmstad Harplinge-Risarp 6:1. Tomt.
Tillträde
10 dagar efter att avstyckning har vunnit laga kraft
Tomt
Tomtarea ca 4 000 m² (friköpt). Lantmäteriet fastställer exakt yta vid fastighetsförrättningen.
Byggnadssätt
Undergrund: Grus och morän.

Enskilt vatten och avlopp.
Byggrätt
Samrådes med Byggnadsnämnden
Ekonomi
Pris 635 000 kr Utgångspris. Taxeringsvärdet är 1 390 000 kr (fastställt avseende år 2017) varav byggnadsvärde 870 000 kr. Typkod 120. Fastigheten är under avstyckning och får taxeringsvärde åsatt året efter avstyckning vunnit laga kraft.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-last: Avtalsservitut Transformatorkiosk Mm; Officialservitut Väg i Samfälld Vägmark(2 st).

Inskrivna servitut/Övr gravationer: Avtalsservitut Transformatorkiosk Mm.

Gemensamhetsanläggning: Halmstad Harplinge-Risarp GA:1, Halmstad Harplinge-Risarp S:4, Halmstad Harplinge-Risarp S:5.
Skattetal: Mantal. 9/40.
Övrigt
Positivt förhandsbesked är lämnat 2017-12-18 av Byggnadskontoret. Beskedet gäller i två år och innefattar även godkänt grundvattenprov och tillgång på grundvatten. Det är valfritt att bygga 1-plan eller 1,5 plan. Det är valfritt att bygga lösvirkeshus eller med vilken husaktör som man kan välja.
Köpmansgatan 25
302 42 HALMSTAD
Tfn 035101740
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 635 000 kr Utgångspris
Tomtarea: 257 569 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Renghammar Mäklarkonsult AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Renghammar Mäklarkonsult AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Renghammar Mäklarkonsult AB (556495-9236 med adress Köpmansgatan 25, 302 42 HALMSTAD Tel : 035 101740 Fax : 035 210085
Epost : info@renghammar.se)

Ansvarig mäklare
Christer Renghammar
035101740
0705653060
Skicka e-post
Christer Renghammar
Mäklare
Charlotte Renghammar
035101740
0703563089
Skicka e-post
Charlotte Renghammar
Counter