Jordbruk, Strövelstorp
Helsingborgsvägen 548, Ängelholm
Jordbruksmark - Strövelstorp
Jordbruksmark
Fastighetens areal kommer bestå av ca 24 ha inom klass 7.
Den saluutbjudna markområdet avser delar av fastigheter. Ansökan om att bilda en egen fastighet beräknas vara klar under hösten 2018.
Marken är utarrenderad 2019.
Bostäder i Del av Kärra 1:8 och Kärra 1:12, Helsingborgsvägen 548, Ängelholm
Fastigheter i Del av Kärra 1:8 och Kärra 1:12, Helsingborgsvägen 548, Ängelholm
Typ
Fastigheten Ängelholm Del av Kärra 1:8 och Kärra 1:12. Jordbruk - inriktning spannmål.
Arealer
Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 24 ha, fördelat på åker 24 ha.
Åkermark
Areal ca 24 ha. Brukningsvärde: Bättre än normalt. Dränering: Tillfredsställande/Självdränerad.
Ekonomi
Pris 7 500 000 kr eller högstbjudande.
Taxeringsvärde
Totalt 5 425 000 kr fördelat på tomtmarksvärde 370 000 kr, bostadsbyggnadsvärde 964 000 kr, åkermarksvärde 3 566 000 kr och ekonomibyggnadsvärde 525 000 kr. Typkod 120.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-last: Avtalsservitut Gång-Och Cykelväg; Avtalsservitut Ledning Mm(2 st).

Inskrivna servitut/Övr gravationer: Avtalsservitut Ledning Mm, Nyttjanderätt Tele, Avtalsservitut Ledning Mm, Avtalsservitut Gång- och Cykelväg.

Gemensamhetsanläggning: Ängelholm Kärra S:3.
Skattetal: Mantal. 5/16.
Odalvägen 9
263 71 Jonstorp
Tfn 042-23 86 40
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 7 500 000 kr eller högstbjudande
Finns i närheten
Visa fler
Dölj
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Anders Johansson Fastighetsmäklare AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Anders Johansson Fastighetsmäklare AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Anders Johansson Fastighetsmäklare AB (556606-1015 med adress Odalvägen 9, 263 71 Jonstorp Tel : 042-238640
Epost : anders@andersjohansson.se)

Ansvarig mäklare
Anders Johansson
042-23 86 40
0704-93 11 41
Skicka e-post
Anders Johansson
Counter