Obebyggd skogsfastighet, Sillerud
Kålleboda, Årjäng
Obebyggd skogsfastighet om ca 48,5 ha i 1 skifte. Virkesförråd 4956 m3sk enligt skogsbruksplan. Ingår i älgjaktsområde, småvilt på egen mark.
Bostäder i Kålleboda 1:28, Kålleboda, Årjäng
Fastigheter i Kålleboda 1:28, Kålleboda, Årjäng
Typ
Fastigheten Årjäng Kålleboda 1:28. Obebyggd skogsfastighet - inriktning skog.
Arealer
Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 48 ha, fördelat på skog 37 ha, impediment 8 ha, åker 1 ha, bete 2 ha.

Det finns 1 skiften.
Skogsmark
Areal: 40,5 ha Virkesförråd ca: 4956 m3sk. Bonitet 5,2 m3sk/ha/år Ovanstående uppgifter kommer från skogsbruksplan upprättad 2011-04-06.
Impediment
6,7 ha myr 1,3 ha berg Ovanstående uppgifter kommer från skogsbruksplan upprättad 2011-04-06.
Jakt
Ingår i älgjaktsområde, småvilt på egen mark.
Ekonomi
Pris 1 300 000 kr eller högstbjudande.
Taxeringsvärde
Totalt 1 217 000 kr fördelat på skogsmarksvärde 1 173 000 kr, åkermarksvärde 14 000 kr, betesmarksvärde 12 000 kr och impedimentvärde 18 000 kr. Typkod 110.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-last: Ledningsrätt Starkström.

Gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggning: Årjäng Kålleboda GA:1.
Övrigt
Förväntad prisbild: 1.500.000:- eller högstbjudande.
Fri prövningsrätt.
Kanaltorget 2 B
661 25 SÄFFLE
Tfn 0533-104 10
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 1 300 000 kr eller högstbjudande
Areal: 48 ha
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Svenska Gårdar behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Svenska Gårdar registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Svenska Gårdar (491026-6339 med adress Box 209, 661 25 SÄFFLE Tel : 0533-10410 Fax : 0533-16465
Epost : roland@svenskagardar.se)

Ansvarig mäklare
Roland Johannesson
053310410
0703310410
Skicka e-post
Roland Johannesson