Tomt, Särnaheden
Särnaheden, Älvdalen
Trevlig tomt med bra läge i Särnaheden
Trevlig tomt i Särnaheden högt och fint läge, utsikt över sjön, nära bad, fiske och skoterled.
Idrefjälls- och Fjätervålens fjällanläggningar på bekvämt bilavstånd liksom idres fina golfbana.
Bostäder i Heden 5:6, Särnaheden
Fastigheter i Heden 5:6, Särnaheden
Typ
Fastigheten Älvdalen Heden 5:6. Tomt.
Tomt
Tomtarea 1 757 m² (friköpt). Tomten: naturtomt.
Byggnadssätt
Vatten och avlopp saknas.
Ekonomi
Pris 75 000 kr. Taxeringsvärdet är 61 000 kr (fastställt avseende år 2009). Typkod 211.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-förmån: Officialservitut Väg.
Vägbeskrivning
Särnaheden se karta.
Box 99
790 91 IDRE
Tfn 0253-208 40
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 75 000 kr
Tomtarea: 1 757 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Idremäklaren AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Idremäklaren AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Idremäklaren AB ( med adress Box 99, 790 91 IDRE Tel : 0253-208 40
Epost : idremaklaren@telia.com)

Leif Sonefeldt
Handläggarnamn
Skicka e-post
Counter