Tomt, Bredäng Torhamn
Västra Bredäng 47, Karlskrona
Tillfälle att förvärva en eller flera tomter med lantligt havsnära läge!
Bostäder i Bredäng 1:47 med flera, Västra Bredäng 47
Fastigheter i Bredäng 1:47 med flera, Västra Bredäng 47
Typ
Fastigheten Karlskrona Bredäng 1:47 med flera. Tomt.
Tomt
Tomtarea 6 190 m² (friköpt). 7 st tomter i varierande storlekar mellan 770 och 939
kvadratmeter.
Ekonomi
Taxeringsvärdet är 154 000 kr (fastställt avseende år 2012). Typkod 211. Taxeringsvärdena varierar mellan de olika tomterna. Från 138.000:- upp till 154.000:-.
Servitut, planbestämmelser m m
Gemensamhetsanläggning: Karlskrona Bredäng GA:1, Karlskrona Bredäng GA:2, Karlskrona Bredäng GA:3.
Servitutsutredning ej verkställd, Samfällighetsutredning ej verkställd.

Planbestämmelser: Byggnadsplan (1968-09-27).
Övrigt
Tomterna är belägna på kuststräckan Torhamn-Kristianopel. Var från början tänkta som ett rent fritidshusområde. I dagsläget finns det ett flertal permanentboende i området. Beläget ca 800 m från havet, där samfälligheten har brygga och ett mycket fint strandområde. Ca 8 km till Jämjö som har mycket bra service och goda kommunikationer till Karlskrona. Ca 1 mil till Torhamn, där man sommartid kan ta skärgårdsbåten ut till öarna eller in till Karlskrona. Ca 1,5 mil till Kristianopel som är en gammal anrik by, som i dagsläget bjuder på mycket kultur och fin båthamn.
Kontakta mäklaren för ytterliggare information.
Västra Stationsvägen 3
373 72 JÄMJÖ
Tfn 0455-502 58
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Tomtarea: 6 190 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

AMGO Fastighetsförmedling AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

AMGO Fastighetsförmedling AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är AMGO Fastighetsförmedling AB (556243-7615 med adress Västra Stationsvägen 3, 373 72 JÄMJÖ Tel : 0455-502 58 Fax : 0455-591 18
Epost : ing-marie@amgo.se)

Ansvarig mäklare
Ing-Marie Nordenberg
0455-502 58
0708-59 15 58
Skicka e-post