Tomt, Stenshult
Stenshult 260, Uddevalla
Stenshult
Äntligen, tomt till salu, som är obunden till någon viss leverantör!

Tomt om dryga 1.900 kvm med ett lugnt, lantligt och soligt läge men ändå med bekvämt avstånd till centrala staden, ca 10 km från torget.
Även grannfastigheten/tomten är till salu och de båda kan givetvis förvärvas samtidigt.
Råmark, så vatten/avlopp etc tillkommer.
Bostäder i Stenshult 1:88, Stenshult 260, Uddevalla
Fastigheter i Stenshult 1:88, Stenshult 260, Uddevalla
Typ
Fastigheten Uddevalla Stenshult 1:88. Tomt.
Tomt
Tomtarea 1 909 m² (friköpt).
Byggnadssätt
Vatten och avlopp saknas.
Ekonomi
Pris 250 000 kr eller högstbjudande. Taxeringsvärdet är 140 000 kr (fastställt avseende år 2015). Typkod 210.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-förmån: Officialservitut Avlopp; Officialservitut Vattentäkt, Vattenledning; Officialservitut Väg.

Gemensamhetsanläggning: Uddevalla Stenshult GA:2, vägförening.

Planbestämmelser: Ytvattenskydd (2009-08-28).
Övrigt
Vägföreningskostnad f.n 1.650 kr vid permanentboende.
Kilbäcksgatan 17
451 30 Uddevalla
Tfn 0522-50 00 00
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 250 000 kr eller högstbjudande
Tomtarea: 1 909 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Bostadsbutiken behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Bostadsbutiken registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Bostadsbutiken (556839-4893 med adress Kilbäcksgatan 17, 451 30 Uddevalla Tel : 0522-500 000 Fax : 0522-500 005
Epost : info@bostadsbutiken.nu)

Ansvarig mäklare
Maria Alexandersson
0522-50 00 01
0727-29 25 20
Skicka e-post
Maria Alexandersson