Lantbruks-/Fiskefastighet, Södra ytterskärgården
Nämdö Norsten 103, Nämdö
Unikt tillfälle i ytterskärgården
1/12-del av Norsten 1:1. Fiskefastighet om 30 hektar med attraktivt läge i havsbandet. Bebyggd med ett antal bodar, bl.a bastu och en f.d militärbarack samt en brygga i viken på östsidan. Sjöfågeljakt och fiskerätt ingår.
Bostäder i Del av Norsten 1:1 , Nämdö Norsten 103, Nämdö
Fastigheter i Del av Norsten 1:1 , Nämdö Norsten 103, Nämdö
Typ
Fastigheten Värmdö Del av Norsten 1:1. Lantbruks-/Fiskefastighet.
Tomt
(friköpt). Vattenområde om totalt ca 30 ha . Uppgift saknas om markområde.
Byggnad
Renoveringar: Del i inredd fd militärbarack med övernattningsmöjlighet, veddeldad bastu och brygga. På ön finns även 4 st bodar (på ofri grund) som enligt hävd disponeras av
fiskesläkter från Dalarö.
Planlösning
NORSTEN - Sista värnet mot havet

På huvudön Norsten finns en f.d militärbarack från 1939 med sovplatser samt en bastu och brygga som disponeras av delägarna. I fastigheten ingår dessutom en mängd obebyggda kobbar och skär, bl.a fågelskyddsområdet Torrmulen. I övrigt finns fyra privata fiskebodar på ofri grund som disponeras av gamla fiskesläkter från Dalarö och Ornö. Andelen kan ej pantsättas för belåning.

På Norsten har fiskare vistats i hundratals år. På 1600-talet var Norsten kronoskär. 1859 sålde staten ön till Sandemars fideikommiss, som 1920 sålde den vidare till ett jaktsällskap från Stockholm. Några av 1920 års tolftedelar har under åren, genom arv och gåvor, delats upp i mindre andelar.

Norsten är omnämnd i August Strindbergs bok Hemsöborna som den ö, en klippig liten ö om några tunnland med en dalgång mitt i, dit Gusten flyr då han vill undvika bröllopet som ståndar mellan madam Flod och Carlsson.

På öns norra del finns två stenlabyrinter. Varav en tros vara från medeltiden då vidskepliga fiskare anlade labyrinter vid sina ensliga, farliga arbetsplatser i skärgården för att genom föremålsmagi skydda sig mot faror och nå framgång.
Ekonomi
Pris 2 000 000 kr eller högstbjudande.
Servitut, planbestämmelser m m
Planbestämmelser: Djurskyddsområde (1982-03-12).
Vägbeskrivning
Avstånd från Dalarö ca 10 nautiska mil.
Lat 59° 2.337' Long 18° 39.139'.
Övrigt
Skärgårdsidyll med vackert läge i yttersta havsbandet och vidsträckt sjöutsikt mot horisonten i öster och övriga väderstreck. Belägen utanför Ornö/Fjärdlång, i en av södra ytterskärgårdens vackraste delar.
Odinsvägen 21
137 70 DALARÖ
Tfn 08-50151880
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 2 000 000 kr eller högstbjudande
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Dalarö Skärgårdsförmedling behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Dalarö Skärgårdsförmedling registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Dalarö Skärgårdsförmedling (556673-4629 med adress Odinsvägen 21, 137 70 DALARÖ Tel : 08-50151880 Fax : 08-50151881
Epost : dalaro@telia.com)

Ansvarig mäklare
Eva Peterson
08-50151880
073-500 00 52
Skicka e-post
Eva Peterson
Counter