Stillingsön-Kåröd
Kårekile 726, Orust
Lättbyggd tomt med närhet till havet. Blandad bebyggelse med både fritids och permanenthus.
Vid vackra Stillingsön säljes trevlig fritidshus/permanenthus tomt med viss havsutsikt. Tomten är högt belägen i soligt västerläge. På gångavstånd finns pittoresk småbåtshamn och badplats med barnvänlig sandstrand. Bygglov finns för framtaget hus enligt ritning. Se bifogade filer.
Bostäder i Kåröd 1:245, Kårekile 726
Fastigheter i Kåröd 1:245, Kårekile 726
Typ
Fastigheten Orust Kåröd 1:245.
Tomt
Tomtarea 892 m² (friköpt).
Ekonomi
Pris 800 000 kr. Taxeringsvärdet är 284 000 kr (fastställt avseende år 2018). Typkod 210.

Total driftkostnad 1 200 kr/år, varav:
Samfällighet:
1 200 kr
Summa:
1 200 kr
Vatten och avlopp
Vatten finns för anslutning, avlopp finns för anslutning.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-förmån: Officialservitut Vattentäkt.

Gemensamhetsanläggning: Orust Kåröd GA:10, Orust Kåröd GA:12, Orust Kåröd GA:16.

Planbestämmelser: Byggnadsplan (1967-10-11).
Övrigt
Intill fastigheten ligger ett minireningsverk som idag delas med
ytterligare tre fastigheter Kåröd 1:242 , Kåröd 1:243 ,Kåröd 1:246.
Kåröd 1:245 och kåröd 1:246 är idag förberedda till anslutning för avloppet.

Mellan fastigheten Kåröd 1:243 samt Kåröd 1:242
ligger också en djupborrad brunn. Kostnaderna för denna brunn och avlopp delas idag mellan dessa två fastigheter.

Fastigheterna Kåröd 1:245 samt Kåröd
1:246 är idag obebyggda och skall i framtiden anslutas till både avlopp
och vatten. Det skall bildas en gemensamhetsanläggning för de fyra
fastigheterna så att avlopp och vatten blir gemensamt och att kostnaden
för underhåll och drift delas lika genom anläggningsförrättning , (GA).
Kostnaderna för denna förrättning delas mellan de fyra fastigheternas
ägare.
Linnégatan 80
413 08 GÖTEBORG
Tfn 031-13 17 00
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 800 000 kr
Tomtarea: 892 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Svensk Mäklartjänst AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Svensk Mäklartjänst AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Svensk Mäklartjänst AB (556663-9729 med adress Linnégatan 80, 413 08 GÖTEBORG Tel : 031-131700 Fax : 031-127560
Epost : info@svenskmaklartjanst.com)

Ansvarig mäklare
Peter Kesselbring
031-13 17 00
0733-12 75 60
Skicka e-post