Tomt, Kallinge
Hasselvägen 9, Kallinge
Kallinge-tomt
Obebyggd delvis grovplanerad tomt för nybyggnation i Kallinge med närhet till skola och allmän service såsom livsmedelsaffär och kommunikation m.m. Fastigheten har kommunalt VA och elanslutning högt läge med utsikt över del av samhället.
Bostäder i Kalleberga 8:107, Hasselvägen 9, Kallinge
Fastigheter i Kalleberga 8:107, Hasselvägen 9, Kallinge
Typ
Fastigheten Ronneby Kalleberga 8:107. Tomt.
Tomt
Tomtarea 1 018 m² (friköpt). Tomten: naturtomt, sluttningstomt med mur, staket och Berg.
Byggnadssätt

Kommunalt vatten, kommunalt avlopp.
Övrigt: Kostnader tillkommer när man ska koppla in VA till bostaden det får man höra med Miljöteknik när det blir aktuellt vad det kan kosta. Detta för att VA-anslutningen inte varit i bruk på flera år och att Miljöteknik måste kontrollera så att allt är okej innan det tas i drift.

Det är samma sak när man ska ansluta elen. Det får man fråga Miljöteknik när det blir aktuellt vad det kan kosta.
Byggrätt
Bygglov
Det har funnits ett bygglov för uppförande av permanenthus, men det har utgått gäller två år i taget och måste sökas på nytt. Men tomten säljs med förbehåll om att man får bygglov för en bostad.
Ekonomi
Pris 275 000 kr eller Hbj. Taxeringsvärdet är 145 000 kr (fastställt avseende år 2015). Typkod 210.
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten, kommunalt avlopp.
Servitut, planbestämmelser m m
Planbestämmelser: Stadsplan (1972-10-10).
Övrigt
Det åligger köpare att själv sätta sig in i aktuella förhållanden som erfordras för köpet vad avser fastighetens skick,areal, gränser etc.

Fastigheten säljs i befintligt skick.
Säljaren har fri prövningsrätt.

Fastigheten säljes genom öppen budgivning, vilket innebär att intressenter som inkommer med bud får veta högsta bud.

Säljaren förbehåller sig rätt att fritt anta muntligt eller skriftligt bud, samt att hålla en efterföljande förhandling mellan de högsta budgivarna.

Köparen ska erlägga handpenning med 10 % av köpeskillingen vid köpekontraktets undertecknande, resterande köpeskilling ska erläggas på tillträdesdagen.
Karlshamnsvägen 1
372 31 RONNEBY
Tfn 0457-178 35
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 275 000 kr eller Hbj
Tomtarea: 1 018 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Sydostfastigheter Mäklarbyrå behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Sydostfastigheter Mäklarbyrå registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Sydostfastigheter Mäklarbyrå (630218-3337 med adress Karlshamnsvägen 1, 372 31 RONNEBY Tel : 0457-178 35 Fax : 0457-161 35
Epost : b.folkesson@sydostfastigheter.se)

Ansvarig mäklare
Bengt Folkesson
0457-178 35
0708-11 78 35
Skicka e-post
Bengt Folkesson
Counter