Lantbruksenhet, Gravol
Torsby Gravol 1:33, Torsby
Skogsfastighet i Gravol, Torsby kommun
Skogsfastighet i Gravol, Torsby kommun. Totalt ca 35,1 ha varav ca 30 ha produktiv areal. Totalvolym på ca 3 386 m³sk enl.ny skogsbruksplan. Bra vägnät, fem skiften. Jakträtt i Gravols VVO.
Bostäder i Gravol 1:33, Torsby Gravol 1:33
Fastigheter i Gravol 1:33, Torsby Gravol 1:33
Typ
Fastigheten Torsby Gravol 1:33. Lantbruksenhet - inriktning skog.
Arealer
Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 36 ha, fördelat på skog 28 ha, impediment 8 ha.

Arealuppgifter enligt Skogsbruksplan. Totalt 35,1 ha, fördelat på skog 30 ha, impediment 5 ha, övrigt 0,1 ha.

Det finns 5 skiften.
Skogsmark
Areal: 30 ha. Virkesförråd, tot: 113 kbm/ha.
Impediment
Areal 5 ha.
Reservatbildning
På fastigheten finns ett naturområde som Naturvårdsverket vill lösa in. Intrångsersättning för reservat är inkluderat i utgångspriset.
Ekonomi
Pris 1 100 000 kr eller högstbjudande.
Taxeringsvärde
Totalt 371 000 kr fördelat på skogsmarksvärde 350 000 kr och impedimentvärde 21 000 kr. Typkod 110.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-last: Ledningsrätt Starkström(2 st).

Gemensamhetsanläggning: Hagfors Brånberg GA:1, Torsby Elindebol GA:2, Torsby Fastnäs GA:5, Torsby Fastnäs GA:8, Torsby Gravol FS:1, Torsby Gravol GA:3, Torsby Gravol GA:4, Torsby Gravol GA:5, Torsby Kårebol GA:1, Torsby Norra Stöllet GA:6, Torsby Ny-Backa GA:1.
Skattetal: Öre, penningar 10:13 1/2.

Planbestämmelser: Fornlämning.
Vägbeskrivning
Se bif. kartor.
Övrigt
Handpenning 10% av köpeskillingen erläggs vid kontraktstecknandet.

Förvärvstillstånd krävs, omarronderingsområde. Avgift till Länsstyrelsen på 3 700 kr vid ansökan om förvärvstillstånd.

Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Volymsuppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk.

Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning.

Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen.
Kjelléns väg 3
683 60 EKSHÄRAD
Tfn 0563-419 00
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 1 100 000 kr eller högstbjudande
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Skogsmäklarna i Värmland HB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Skogsmäklarna i Värmland HB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Skogsmäklarna i Värmland HB (969687-3836 med adress Kjelléns väg 3, 683 60 EKSHÄRAD Tel : 0563-41900 Fax : 0563-41901
Epost : info@skogsmaklarna.com)

Ansvarig mäklare
Anna Nyström
0563-419 04
070-660 57 83
Skicka e-post
Counter