Tomt, Löa
Löa, Sörsjön, Ramsberg
Bra läge med sjöutsikt över Sörsjön
Bra läge med sjöutsikt över Sörsjön. Gångavstånd till skola/dagsis samt goda bussförbindelser till Lindesberg, Örebro och Kopparberg.
Bostäder i Östra Löa 5:14 (geografisk del av), Löa, Sörsjön , Ramsberg
Fastigheter i Östra Löa 5:14 (geografisk del av), Löa, Sörsjön , Ramsberg
Typ
Fastigheten Lindesberg Östra Löa 5:14 (geografisk del av). Tomt.
Tomt
Tomtarea 5 000 m² (friköpt).
Ekonomi
Pris 150 000 kr eller högstbjudande.
Vatten och avlopp
Vatten saknas, avlopp med övriga byggnader på fastigheten.
Vägbeskrivning
Se bilagd vägkarta.
Övrigt
1. Eftersom fastigheten utgör den del av en större fastighet erfordras lantmäteriförrättning. Köparen står kostnaden för lantmäteriet.

2. Lantmäteriet kommer att fördela de servitut och nyttjanderätter som finns mellan tomten och stamfastigheten.

3. Inga pantbrev medföljer fastigheten.

4. Inget taxeringsvärde finns åsatt tomten.
Gusselhyttan 459
711 95 GUSSELBY
Tfn 0581-504 80
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 150 000 kr eller högstbjudande
Tomtarea: 5 000 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Skogs & Villa Mäklaren behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Skogs & Villa Mäklaren registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Skogs & Villa Mäklaren (730611-6612 med adress Gusselhyttan 459, 711 95 GUSSELBY Tel : 0581-504 80
Epost : info@skovi.se)

Ansvarig mäklare
Anders Ekholm
0581-504 80
070-798 51 71
Skicka e-post
Anders Ekholm
Counter