Skogsgård
Bredhult Stensnäs 1, Lidhult
Vacker och välskött mindre skogsgård
En fantastiskt vacker och välskött mindre skogsgård med
tillgång till jakt, fiske och badsjö.
Väster om Lidhults samhälle ligger högt belägna byn
Bredhult. Fastigheten Stensnäs är totalt 8.2 hektar varav 6,8
hektar utgör produktiv skogsmark. Den växande skogen består
av Gran och Tall med vackra inslag av Ek och övrig lövskog.
Byggnader i utmärkt skick.

Kontakta oss för att ta del av skogsbruksplan.
Bostäder i Bredhult 1:6, Bredhult Stensnäs 1, Lidhult
Fastigheter i Bredhult 1:6, Bredhult Stensnäs 1, Lidhult
Typ
Fastigheten Ljungby Bredhult 1:6. Skogsgård.
Arealer
Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 9 ha, fördelat på skog 5 ha, impediment 2 ha, åker 1 ha, övrigt 1 ha.

Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 8,2 ha, fördelat på skog 6,8 ha, impediment 0,5 ha, åker 0,4 ha, övrigt 0,5 ha.

Det finns 1 skiften.
Bostadsbyggnad
Byggnadsår 1909. Boarea ca 96 m². Biarea ca 6 m². Areauppgifter enligt säljaren.

Byggnadssätt: Enskilt vatten och avlopp.
Skogsmark
Areal: 5 ha. Virkesförråd, tot: 73 kbm/ha.
Impediment
Areal 2 ha.
Åkermark
Areal 1 ha. Brukningsvärde: Mycket sämre än normalt. Dränering: Tillfredsställande/Självdränerad.
Djurstall, maskinhall mm, värdeår före 1980
Area 55 kvm. Beskaffenhet: Normalt.
Taxeringsvärde
Totalt 659 000 kr fördelat på tomtmarksvärde 95 000 kr, bostadsbyggnadsvärde 350 000 kr, skogsmarksvärde 151 000 kr, åkermarksvärde 31 000 kr, ekonomibyggnadsvärde 24 000 kr och impedimentvärde 8 000 kr. Typkod 120.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-last: Avtalsservitut Kraftledning Mm.

Inskrivna servitut/Övr gravationer: Avtalsservitut Kraftledning Mm.

Gemensamhetsanläggning: Ljungby Bredhult FS:1.
Skattetal: Mantal. 3/64.

Planbestämmelser: Fornlämning.
Kyrkogatan 19
302 42 Halmstad
Tfn 035-15 76 00
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Areal: 8,2 ha
Boarea: 96 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Skogs & Egendomsförmedling behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Skogs & Egendomsförmedling registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Skogs & Egendomsförmedling (440728-9331 med adress Kyrkogatan 19, 302 42 Halmstad Tel : 035-15 76 00
Epost : info@skogsegendom.se)

Ansvarig mäklare
Bo Lönnerfors
035-15 76 00
070-548 20 60
Skicka e-post
Counter