Tomt, Särö
Lyckekullavägen 48, Särö
Stor tomt med många möjligheter. Avskilt men ändå nära buss och skola.
Stor tomt om hela 5157 kvm med många möjligheter.Solvänt läge.
Bostäder i Guntofta 1:33, Lyckekullavägen 48, Särö
Fastigheter i Guntofta 1:33, Lyckekullavägen 48, Särö
Typ
Fastigheten Kungsbacka Guntofta 1:33. Tomt.
Tomt
Tomtarea 5 157 m² (friköpt).
Byggnadssätt
Övrigt: Det finns bygglov att uppföra nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 197 m2, varav 14 m2 är öppenarea under balkong och altan.
Vidare gäller ansökan en komplementbyggnad i form av garage och gäststuga med en byggnadsarea om 82 m2, samt ett bullerplank.
Ekonomi
Pris 1 995 000 kr. Taxeringsvärdet är 1 537 000 kr (fastställt avseende år 2018) varav byggnadsvärde 125 000 kr. Typkod 220.

Total driftkostnad 1 000 kr/år, varav:
Samfällighet:
1 000 kr
Summa:
1 000 kr
Samfällighetsavgift till Guntofta Vägförening.
Denna avgift kan variera beroende på det underhåll som skall göras.
Vatten och avlopp
Enskilt vatten, avlopp saknas.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-last: Avtalsservitut Kraftledning Mm.

Inskrivna servitut/Övr gravationer: Avtalsservitut Kraftledning Mm.

Gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggning: Kungsbacka Guntofta GA:1.
Övrigt
För mer information om vad som får byggas kontakta Stadsbyggnadskontoret i Kungsbacka kommun, tel. 0300-83 40 00 eller plan.bygg@kungsbacka.se
Öppet hus hos Kungsbacka kommun Plan och Bygg, på måndagar klockan 16–18 då du kan träffa handläggare för att få råd och information.

Fastigheten har en störning ifrån 158:an,
den är inte knuten till någon husleverantör.
Den ligger avskilt men ändå relativt nära skola och busshållplats,
drygt en kilometer.


Sälja?
Vi efterfrågar ständigt nya objekt såsom villor, radhus, fritidshus, bostadsrätter samt tomter och markområden.
Lång erfarenhet och mycket stort kontaktnät!
Välkommen med nya försäljningsuppdrag!
Ring Peter Kesselbring 031-13 17 00.
Linnégatan 80
413 08 GÖTEBORG
Tfn 031-13 17 00
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 1 995 000 kr
Tomtarea: 5 157 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Svensk Mäklartjänst AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Svensk Mäklartjänst AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Svensk Mäklartjänst AB (556663-9729 med adress Linnégatan 80, 413 08 GÖTEBORG Tel : 031-131700 Fax : 031-127560
Epost : info@svenskmaklartjanst.com)

Ansvarig mäklare
Peter Kesselbring
031-13 17 00
0733-12 75 60
Skicka e-post