Villatomt, Strömma
Duvstigen 13b, Värmdö
Naturnära läge med kommande VA och detaljplan
Underbart belägen naturtomt, fridfullt och naturnära med ett kort gångavstånd ner till havet och Strömma. Pågående arbete med det kommunala VA-systemet och en ny detaljplan med generös byggrätt. Närmaste badplatser finns utmed Svanvägen som nås via en stig från Duvstigen. Det finns även badplatser i ett par populära insjöar i området. Välkommen att skapa ett härligt boende i skärgårdsidyllen Strömma.
Bostäder i Strömma 1:323, Duvstigen 13b, Värmdö
Fastigheter i Strömma 1:323, Duvstigen 13b, Värmdö
Typ
Fastigheten Värmdö Strömma 1:323. Villatomt.
Tomt
2 530 m² naturtomt med fridfullt och naturnära läge. Belägen med stora strövområden inpå knuten. Ny detaljplan med generös byggrätt har vunnit laga kraft och kommunalt VA håller på att kopplas in. Närmaste badplatser finns utmed Svanvägen som nås via en stig från Duvstigen. Det finns även badplatser i ett par populära insjöar i området.
Byggnadssätt
Undergrund: Berg, bedömt.
Byggrätt
Detaljplan 217
För fastighet med en area större än 2500 kvm gäller att:
största byggnadsarea för huvudbyggnad är 250 kvm, största bruttoarea är 360 kvm
största totala byggnadsarea för komplementbyggnad är 80 kvm ( ej enskild större än 60 kvm)
Största totala byggnadsarea för komplementbyggnad är 50 kvm.
Ekonomi
Pris 2 095 000 kr. Taxeringsvärdet är 1 503 000 kr (fastställt avseende år 2018). Typkod 210.

Total driftkostnad 2 300 kr/år, varav:
Vägavg/snö:
1 800 kr
Samfällighet:
500 kr
Summa:
2 300 kr
Fastigheten är obebyggd, uppskattade avgifter till vägförening och samfällighetsföreningen. Fastighetsskatt tillkommer om 1% av taxeringsvärdet. Om en permanentvilla uppförs så är fastigheten befriad från fastighetsskatt i 15 år från det att slutbevis erhållits.
Vatten och avlopp
Kommunalt VA installation pågår för närvarande i området. Det kommer att innebära att man skall betala för en anslutningspunkt i framtiden. I dagsläget skulle det kosta ca 255.000 kr för en anslutningspunkt.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-last: Officialservitut Avlopp(2 st); Officialservitut Vattenledning(2 st).

Gemensamhetsanläggning: Värmdö Strömma GA:11, Värmdö Strömma GA:2, Värmdö Strömma GA:4.

Planbestämmelser: Detaljplan (2015-04-29).
Övrigt
OMRÅDET
Strömma är en idyll som har både handel och krog, en central punkt på Värmdö samt i skärgården. Kanalen har uppenbarligen gamla anor. År 1832 lästes följande kungörelse upp i Wermdö och Djurö kyrkor: "Att den så kallade Lillströmskanalen å Wermdö blivit så tillsvida fullbordad, att farten därigenom nu endast kan begagnas med två a tre fots djupgående mindre båtar, warder härigenom tillkännagifvet." Detta bör väl lämpligen tydas så att en gammal farled rensats så att vissa mindre båtar återigen kunde ta sig igenom. Några år senare, 1835 byggdes en svängbro över kanalen och på 1860-talet byttes denna bro mot en ny och kanalen muddrades ännu en gång. Efter ett par nya brobyggen tog staten över ansvaret för kanalen 1944 via Kungliga Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, ett ansvar som 1956 flyttades över på Sjöfartsstyrelsen, nuvarande Sjöfartsverket.
På promenadavstånd har du Strömma krog och kanalbar där en utsökt måltid kan avnjutas i kvällssolen. Nere vid kanalen ligger även Strömma outlet där du kan finna många spännande inredningsföremål till ditt nya hus.
Det är praktiskt att bo här dels för de goda kommunikationerna via buss 433 och 434 och dels det utmärkta läget för den båtintresserade. Enkelt att ta sig ut mot Karnholmsfjärden och Nämdöfjärden. Skolor finns närmast vid Vik och Hemmesta, som barnen oftast åker buss till. Förskolor så är den närmaste Lokatten i Skeppsdalsström men kanske den enklaste att pendla till ligger i Hagaberg. Sen finns ytterligare vid Vik och Hemmesta. Att handla görs lättast i Mölnvik eller Hemmesta.

VAD HÄNDER EFTER VISNINGEN
Efter visningen tar fastighetsmäklaren personlig kontakt med de spekulanter som skrivit upp sig på intresselistan. Är du intresserad av denna bostad är det viktigt att du omgående kontaktar fastighetsmäklaren för att få löpande information gällande eventuell budgivning.

BUDGIVNING
På Bovida tillämpar vi öppen budgivning vilket innebär att du som budgivare löpande informeras under budgivningens gång via telefon, sms och/eller e-post.
Den slutlige köparen har alltid rätt att i samband med att köpeavtalet tecknas erhålla en skriftlig budhistorik över angivna bud med budgivares namn, telefonnummer, tidpunkt för budet och belopp. Du som deltar i budgivningen accepterar därmed att ditt namn och telefonnummer presenteras i budhistoriken. Innan köpekontraktet har undertecknats av både köpare och säljare har inget bindande avtal träffats. Skulle en spekulant lämna ett bud efter avslutad budgivning men innan köpekontraktet undertecknats är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren. Tänk på att säljaren alltid har fri prövningsrätt.

LÅNELÖFTE
En förutsättning för att kunna delta i en budgivning är att du har fått ett lånelöfte från banken. Vi har goda bankkontakter och hjälper givetvis till om du behöver lånelöfte eller en personlig skriftlig boendekostnadskalkyl.

UNDERSÖKNINGSPLIKT/UPPLYSNINGSSKYLDIGHET
Säljaren har en upplysningsskyldighet att tala om de fel och brister han känner till men är inte ansvarig för fel eller brister som du borde ha upptäckt eller har haft misstankar om före köpet. Köparen har en plikt att noga undersöka den egendom som skall köpas (gäller både fastighet eller bostadsrättslägenhet). Finns det symptom på fel såsom fuktfläckar, dålig lukt etc. får köparen en fördjupad undersökningsplikt.
Fenix väg 18
134 22 Gustavsberg
Tfn 08-57140080
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 2 095 000 kr
Tomtarea: 2 530 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Bovida Fastighetsbyrå KB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Bovida Fastighetsbyrå KB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Bovida Fastighetsbyrå KB (969724-6438 med adress Box 95, 134 22 Gustavsberg Tel : 08-571 400 80
Epost : info@bovida.se)

Ansvarig mäklare
Jan Lundqvist
0707917646
Skicka e-post
Jan Lundqvist