Tomt, Dalgången
Karlshamn
Tomt i populära Dalgången
I hjärtat av Dalgången, i centrala Karlshamn, finns det nu ett unikt tillfälle att förvärva en tomt för nybyggnation! Tomten, som är om 633 m², ligger högt belägen vid gatorna Skogsvägen samt Högliden och har en fantastisk utsikt över södra Karlshamn och ut över hamninloppet. Tomten ligger i sydvästligt läge med närhet till skola, centrum samt natur. I utgångspriset ingår anslutningsavgift samt framdragning av kommunalt VA till tomtgräns. Välkommen på visning!
Bostäder i Smörblomman 12, Karlshamn
Fastigheter i Smörblomman 12, Karlshamn
Typ
Fastigheten Karlshamn Smörblomman 12. Tomt.
Tillträde
2021-02-01
Tomt
Tomten går under koden e1 30 FRIL II V1 enligt stadsplanebestämmelser och betyder enligt följande:

e1 30 = 30 % av tomtens area får bebyggas, dock får huvudbyggnadens största sammanlagda byggnadsarea vara max 150 m².

FRIL = Endast friliggande hus får bebyggas på tomten

II = huvudbyggnad får bebyggas med 2 våningar

V1 = Hiss/Trappa får uppföras utöver angiven högsta byggnadsarea

Max höjd för byggnad är 6,6 m från marknivå (vid sluttande mark räknas medelhöjden ut på tomten och 6,6 m gäller då från det framtagna medelvärdet).

Komplementbyggnader, som ex garagebyggnad, ska placeras minst 2 m från tomtgräns eller vara sammanbyggda med varandra.


Information om byggnadsarea:
Byggnadsarea (förkortad BYA) kan beskrivas som den yta som en byggnad upptar på marken, utan hänsyn till antal våningar eller höjd. Oftast anges den tillåtna byggnadsarean i procent av tomtarean.

Komplementbyggnader, såsom carport mfl, räknas in i den totala byggnadsarean som är 30% av tomtarean.
Ekonomi
Pris 1 395 000 kr eller enligt ök. Taxeringsvärdet är 198 000 kr (fastställt avseende år 2019). Typkod 210.
Vatten och avlopp
I utgångspriset ingår anslutningsavgift samt framdragning av kommunalt VA till tomtgräns.
Servitut, planbestämmelser m m
Gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggning: Karlshamn Smörblomman GA:1, Samfällighet: Karlshamn Smörblomman S:1

Till varje tomt ingår 1/3 av samfälligheten Karlshamn Smörblomman S:1 som är om 816 m².

Planbestämmelser: Ursprunglig Stadsplan (1962-08-08)
Ny plan har vunnit laga kraft 2013-12-11.
Hamngatan 6
374 35 KARLSHAMN
Tfn 0454-390 55
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 1 395 000 kr eller enligt ök
Tomtarea: 633 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Carlshamnsmäklarna behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Carlshamnsmäklarna registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Carlshamnsmäklarna (556605-5868 med adress Hamngatan 6, 374 35 KARLSHAMN Tel : 0454-39055 Fax : 0454-10082
Epost : hej@carlshamnsmaklarna.se)

Ansvarig mäklare
Catharina Persson
0454-390 55
0707-72 90 55
Skicka e-post
Kontaktperson
Ulrika Broberg
0454-390 55
0709-91 81 53
Skicka e-post