Skogsfastighet, Rättvik Backa
Backa enligt kartor, Rättvik
Rättvik Backa - enligt ANBUDSHANDLINGAR
Härmed utbjuds till försäljning genom ANBUD fastigheten Rättvik Backa 9:8

Areal ca 6,2 ha / 5 st områden och enligt ANBUDSHANDLINGAR som beställes via info@ericthors.se eller 0248 100 33

Fri prövningsrätt förbehålles. Förvärvstillstånd erfordras.

ANBUDET skall vara oss tillhanda 2020-10-01 i slutet kuvert märkt ANBUD Rättvik Backa 9.8.
Bostäder i Backa 9:8, Backa enligt kartor
Fastigheter i Backa 9:8, Backa enligt kartor
Typ
Fastigheten Rättvik Backa 9:8. Skogsfastighet.
Arealer
Totalt 6 ha fördelat på skog 6,2 ha. Det finns 5 skiften.
Skogsmark
Areal: 6,2 ha.
Ekonomi
Pris: ANBUD med FRI PRÖVNINGSRÄTT.
Taxeringsvärde
Totalt 240 000 kr, skogsmarksvärde 240 000 kr. Typkod 110.
Servitut, planbestämmelser m m
Gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggning: Rättvik Altsarbyn GA:2 ändamål: Vägar, Gemensamhetsanläggning: Rättvik Backa GA:3 ändamål: Vägar, Gemensamhetsanläggning: Rättvik Backa GA:4.
Vägbeskrivning
Enligt ANBUDSHANDLINGAR som beställes via info@ericthors.se eller 0248 100 33.
Övrigt
ANBUDSHANDLINGAR beställes via info@ericthors.se eller 0248 100 33.
Torget
795 30 RÄTTVIK
Tfn 0248-100 33
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: ANBUD med FRI PRÖVNINGSRÄTT
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Eric Thors Fastighetsbyrå AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Eric Thors Fastighetsbyrå AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Eric Thors Fastighetsbyrå AB (556044-0256 med adress Hsb Gatan 3b, 795 30 RÄTTVIK Tel : 0248-10033 Fax : 0248-10383
Epost : Eric Thors Fastighetsbyrå AB info@ericthors.se)

Ansvarig mäklare
Göran Thors
0248-100 33
070-330 14 31
Skicka e-post