Skogsfastighet, Torsby
Åberget, Torsby
Virkesrik skogsfastighet
Obebyggd skogsfastighet med totalt virkesförråd enligt nyupprättad skogsbruksplan 13.654 m3sk varav ca 8.000 m3sk över 60 år. Jakt!
Bostäder i Åberget 1:34, Åberget
Fastigheter i Åberget 1:34, Åberget
Typ
Fastigheten Torsby Åberget 1:34. Skogsfastighet - inriktning skog.
Arealer
Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 200 ha, fördelat på skog 200 ha.

Det finns 3 skiften.
Skogsmark
Areal: 200 ha enligt fastighetsregistret. Enligt skogsbruksplan är den totala arealen 201,9 ha fördelat på 191,3 ha produktiv skogsmark, 8,6 ha impediment myr, 0,8 ha väg och kraftledning och 1,2 ha övrig mark. Fastigheten har tre skiften. Virkesförråd ,enligt skogsbruksplan upprättad 2012-07-02, totalt 13654 m3sk varav ca 8000 m3sk över 60 år. Ca 556 m3sk har gallrats sedan planens upprättande.
Jakt
Fastigheten ingår i två viltvårdsområden. Källbacksstrand om ca 6000 ha och Ovansjö om ca 7000 ha.
Ekonomi
Pris 5 550 000 kr eller högstbjudande.
Taxeringsvärde
Totalt 5 145 000 kr, skogsmarksvärde 5 145 000 kr. Typkod 110.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-last: Avtalsservitut Kraftledning, Avtalsservitut Kraftledning, Avtalsservitut Vattenkraft Mm, Avtalsservitut Vattenområde, Avtalsservitut Vattenområde, Avtalsservitut Vattenkraft, Avtalsservitut Vattenkraft, Ledningsrätt Starkström.

Inskrivna servitut/Övr gravationer: Avtalsservitut Vattenkraft Mm(3 st)
Avtalsservitut Vattenområde(2 st).

Gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggning: Torsby Havån GA:1, Gemensamhetsanläggning: Torsby Havån GA:2, Gemensamhetsanläggning: Torsby Havån GA:5, Gemensamhetsanläggning: Torsby Skyllbäck GA:11, Gemensamhetsanläggning: Torsby Åberget GA:1, Samfällighet: Torsby Havån FS:1, Samfällighet: Torsby Havån FS:2, Samfällighet: Torsby Åberget FS:1, Samfällighet: Torsby Åberget S:2.

Planbestämmelser: Vattenskyddsområde (1951-11-21) Fornlämning (5 st).
Övrigt
Fri prövningsrätt.
Hamngatan 26 A
652 25 Karlstad
Tfn 054-21 15 00
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 5 550 000 kr eller högstbjudande
Areal: 200 ha
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Svenska Gårdar behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Svenska Gårdar registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Svenska Gårdar (556364-1934 med adress Hamngatan 26 A, 652 25 Karlstad Tel : 054-211500 Fax : 054-213663
Epost : info@svenskagardar.se)

Mäklare
Roland Johannesson
053310410
0703310410
Skicka e-post
Roland Johannesson
Counter